Makine Öğrenmesi Terimleri

2 minute read

Published:

Machine Learning - Makine Öğrenmesi

 • supervised learning –> denetimli öğrenme
 • unsupervised learning –> denetimsiz öğrenme
 • weakly supervised learning –> zayıf denetimli öğrenme
 • semi-supervised learning –> yarı denetimli öğrenme
 • few-shot learning –> az atımlı öğrenme
 • reinforcement learning –> takviyeli öğrenme
 • multiple instance learning –> çoklu örnek öğrenme
 • multi-task learning –> çoklu-görev öğrenme
 • deep learning –> derin öğrenme

 • neural networks –> sinir ağları
 • convolutional neural networks –> evrişimsel sinir ağları
 • multilayer perceptron –> çok katmanlı algılayıcı
 • recurrent neural networks –> tekrarlayan sinir ağları
 • generative adversarial networks –> üretici çekişmeli ağlar
 • transformers –> dönüştürücü ağlar
 • autoencoder –> otomatik kodlayıcı
 • pooling filter –> havuzlama filtresi

 • classification –> sınıflandırma
 • binary classification –> ikili sınıflandırma
 • multi-class classification –> çoklu-sınıf sınıflandırma
 • regression –> regresyon
 • clustering –> kümeleme
 • back-propagation –> geri yayılım
 • feature vector –> öznitelik vektörü
 • feature extraction –> öznitelik çıkarımı
 • feature selection –> öznitelik seçimi
 • loss function –> kayıp/yitim fonksiyonu
 • mean square error –> ortalama kare hata
 • mean absolute error –> ortalama mutlak hata
 • categorical cross-entropy –> kategorik çapraz-entropi
 • binary cross-entropy –> ikili çapraz-entropi

 • predictive models –> öngörücü modeller
 • regularization –> düzenleme
 • one-hot encoding –> bir-sıcak kodlama
 • thresholding –> eşikleme
 • overfitting –> aşırı öğrenme
 • underfitting –> eksik öğrenme
 • k-fold validation –> k-katlamalı çapraz doğrulama
 • early stopping –> erken durdurma

 • support vector machine –> destek vektör makineleri
 • decision tree –> karar ağacı
 • random forest –> rassal orman

 • continuous random variable –> sürekli rassal değişken
 • discrete random variable –> kesikli (ayrık) rassal değişken
 • probability density function –> olasılık yoğunluk fonksiyonu
 • probability mass function –> olasılık kütle fonksiyonu
 • probability distribution –> olasılık dağılımı
 • marjinal probability distribution –> marjinal olasılık dağılımı
 • joint probability distribution –> bilesik olasılık dağılımı
 • conditional probability distribution –> kosullu olasılık dağılımı
 • sample space –> örnek uzayı
 • event space –> olay uzayı
 • expectation –> beklenti
 • expected value –> beklenen değer
 • variance –> varyans
 • standard deviation –> standart sapma
 • bias –> sapma

 • annotation –> isaretleme
 • label –> etiket
 • segmentation –> bolutleme
 • detection –> tespit
 • recognition –> tanıma
 • identification –> tanımlama

Cancer - Kanser

 • diagnosis –> teşhiş/tanı
 • grading –> derecelendirme
 • staging –> evreleme
 • survival analysis –> sağkalım analizi

 • digital pathology –> dijital patoloji
 • computational pathology –> hesaplamalı patoloji
 • whole-slide-image –> tam-slayt-görüntü

 • sequencing –> dizileme
 • clonal evolution –> klonal evrim
 • clonal expansion –> klonal genişleme
 • clonal selection –> klonal seçilim
 • genetic diversification –> genetik çeşitlenme